Wikibase
MediaWiki Wikibase extension
Wikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelper Member List

This is the complete list of members for Wikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelper, including all inherited members.

$apiModuleWikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelperprivate
$entityByLinkedTitleLookupWikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelperprivate
$resultBuilderWikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelperprivate
$siteLookupWikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelperprivate
$stringNormalizerWikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelperprivate
__construct(ApiBase $apiModule, ResultBuilder $resultBuilder, EntityByLinkedTitleLookup $entityByLinkedTitleLookup, SiteLookup $siteLookup, StringNormalizer $stringNormalizer)Wikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelper
getEntityId( $siteId, $title, $normalize)Wikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelperprivate
getEntityIds(array $sites, array $titles, $normalize)Wikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelper
normalizeTitle(&$title, Site $site)Wikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelper
throwUsageException( $message, $code)Wikibase\Repo\Api\EntityByTitleHelperprivate