MediaWiki  master
MessagesShi.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
13 $fallback = 'fr';
14 
16  NS_MEDIA => 'Midya',
17  NS_SPECIAL => 'Amẓli',
18  NS_TALK => 'Amsawal',
19  NS_USER => 'Asmras',
20  NS_USER_TALK => 'Amsawal_n_usmras',
21  NS_PROJECT_TALK => 'Amsawal_n_$1',
22  NS_FILE => 'Afaylu',
23  NS_FILE_TALK => 'Amsawal_n_ufaylu',
24  NS_MEDIAWIKI => 'MidyaWiki',
25  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'Amsawal_n_MidyaWiki',
26  NS_TEMPLATE => 'Talɣa',
27  NS_TEMPLATE_TALK => 'Amsawal_n_talɣa',
28  NS_HELP => 'Tiwisi',
29  NS_HELP_TALK => 'Amsawal_n_twisi',
30  NS_CATEGORY => 'Taggayt',
31  NS_CATEGORY_TALK => 'Amsawal_n_taggayt',
32 ];
33 
34 // Remove French gender aliases
36 
37 // Includes the whole Tifinagh alphabet, and Latin with all the special characters
38 // for the French and the Berber Latin alphabets
39 $linkTrail = '/^([ⴰ-ⵯa-zàâçéèêîôûäëïöüùÇÉÂÊÎÔÛÄËÏÖÜÀÈÙḍḥɛṛɣṣṭẓḌḤƐṚƔṢṬẒʷ]+)(.*)$/sDu';
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:71
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:72
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:79
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:73
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:53
$linkTrail
$linkTrail
Definition: MessagesShi.php:39
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:77
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:74
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:65
$namespaceGenderAliases
$namespaceGenderAliases
Definition: MessagesShi.php:35
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:52
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesShi.php:15
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:66
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:76
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:78
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:67
$fallback
$fallback
Definition: MessagesShi.php:13
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:70
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:69
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:75