MediaWiki  master
MessagesVi.php
Go to the documentation of this file.
1 <?php
35  NS_MEDIA => 'Phương_tiện',
36  NS_SPECIAL => 'Đặc_biệt',
37  NS_TALK => 'Thảo_luận',
38  NS_USER => 'Thành_viên',
39  NS_USER_TALK => 'Thảo_luận_Thành_viên',
40  NS_PROJECT_TALK => 'Thảo_luận_$1',
41  NS_FILE => 'Tập_tin',
42  NS_FILE_TALK => 'Thảo_luận_Tập_tin',
43  NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
44  NS_MEDIAWIKI_TALK => 'Thảo_luận_MediaWiki',
45  NS_TEMPLATE => 'Bản_mẫu',
46  NS_TEMPLATE_TALK => 'Thảo_luận_Bản_mẫu',
47  NS_HELP => 'Trợ_giúp',
48  NS_HELP_TALK => 'Thảo_luận_Trợ_giúp',
49  NS_CATEGORY => 'Thể_loại',
50  NS_CATEGORY_TALK => 'Thảo_luận_Thể_loại',
51 ];
52 
54  'Hình' => NS_FILE,
55  'Thảo_luận_Hình' => NS_FILE_TALK,
56  'Tiêu_bản' => NS_TEMPLATE,
57  'Thảo_luận_Tiêu_bản' => NS_TEMPLATE_TALK,
58 ];
59 
61  'Activeusers' => [ 'Người_dùng_tích_cực' ],
62  'Allmessages' => [ 'Mọi_thông_điệp', 'Mọi_thông_báo' ],
63  'AllMyUploads' => [ 'Mọi_tập_tin_của_tôi', 'Mọi_tập_tin_tôi_tải_lên' ],
64  'Allpages' => [ 'Mọi_bài' ],
65  'ApiHelp' => [ 'Trợ_giúp_API' ],
66  'Ancientpages' => [ 'Trang_cũ' ],
67  'Badtitle' => [ 'Tựa_đề_hỏng' ],
68  'Blankpage' => [ 'Trang_trắng' ],
69  'Block' => [ 'Cấm', 'Cấm_IP', 'Cấm_thành_viên', 'Cấm_người_dùng' ],
70  'Booksources' => [ 'Nguồn_sách' ],
71  'BrokenRedirects' => [ 'Đổi_hướng_sai' ],
72  'Categories' => [ 'Thể_loại' ],
73  'ChangeEmail' => [ 'Đổi_thư_điện_tử' ],
74  'ChangePassword' => [ 'Đổi_mật_khẩu' ],
75  'ComparePages' => [ 'So_sánh_trang' ],
76  'Confirmemail' => [ 'Xác_nhận_thư' ],
77  'Contributions' => [ 'Đóng_góp' ],
78  'CreateAccount' => [ 'Mở_tài_khoản', 'Đăng_ký', 'Đăng_kí' ],
79  'Deadendpages' => [ 'Trang_đường_cùng' ],
80  'DeletedContributions' => [ 'Đóng_góp_bị_xóa', 'Đóng_góp_bị_xoá' ],
81  'Diff' => [ 'Khác', 'Khác_biệt' ],
82  'DoubleRedirects' => [ 'Đổi_hướng_kép' ],
83  'EditWatchlist' => [ 'Sửa_danh_sách_theo_dõi' ],
84  'Emailuser' => [ 'Gửi_thư', 'Gửi_thư_điện_tử' ],
85  'ExpandTemplates' => [ 'Bung_bản_mẫu', 'Bung_tiêu_bản' ],
86  'Export' => [ 'Xuất' ],
87  'Fewestrevisions' => [ 'Ít_phiên_bản_nhất' ],
88  'FileDuplicateSearch' => [ 'Tìm_tập_tin_trùng' ],
89  'Filepath' => [ 'Đường_dẫn_tập_tin', 'Đường_dẫn_file' ],
90  'Import' => [ 'Nhập' ],
91  'Invalidateemail' => [ 'Hủy_thư', 'Hủy_thư_điện_tử', 'Huỷ_thư', 'Huỷ_thư_điện_tử', 'Tắt_thư' ],
92  'JavaScriptTest' => [ 'Thử_JavaScript' ],
93  'BlockList' => [ 'Danh_sách_cấm' ],
94  'LinkSearch' => [ 'Tìm_liên_kết' ],
95  'Listadmins' => [ 'Danh_sách_bảo_quản_viên', 'Danh_sách_admin' ],
96  'Listbots' => [ 'Danh_sách_bot', 'Danh_sách_robot' ],
97  'Listfiles' => [ 'Danh_sách_tập_tin', 'Danh_sách_hình' ],
98  'Listgrouprights' => [ 'Quyền_nhóm_người_dùng' ],
99  'Listredirects' => [ 'Trang_đổi_hướng' ],
100  'ListDuplicatedFiles' => [ 'Tập_tin_trùng_lắp' ],
101  'Listusers' => [ 'Danh_sách_thành_viên' ],
102  'Lockdb' => [ 'Khóa_CSDL', 'Khóa_cơ_sở_dữ_liệu', 'Khoá_CSDL', 'Khoá_cơ_sở_dữ_liệu' ],
103  'Log' => [ 'Nhật_trình' ],
104  'Lonelypages' => [ 'Trang_mồ_côi' ],
105  'Longpages' => [ 'Trang_dài' ],
106  'MediaStatistics' => [ 'Thống_kê_phương_tiện' ],
107  'MergeHistory' => [ 'Trộn_lịch_sử' ],
108  'MIMEsearch' => [ 'Tìm_MIME' ],
109  'Mostcategories' => [ 'Thể_loại_lớn_nhất' ],
110  'Mostimages' => [ 'Tập_tin_liên_kết_nhiều_nhất' ],
111  'Mostinterwikis' => [ 'Nhiều_liên_wiki_nhất', 'Nhiều_interwiki_nhất' ],
112  'Mostlinked' => [ 'Liên_kết_nhiều_nhất' ],
113  'Mostlinkedcategories' => [ 'Thể_loại_liên_kết_nhiều_nhất' ],
114  'Mostlinkedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_liên_kết_nhiều_nhất', 'Tiêu_bản_liên_kết_nhiều_nhất' ],
115  'Mostrevisions' => [ 'Nhiều_phiên_bản_nhất' ],
116  'Movepage' => [ 'Di_chuyển', 'Đổi_tên_trang' ],
117  'Mycontributions' => [ 'Đóng_góp_của_tôi', 'Tôi_đóng_góp' ],
118  'MyLanguage' => [ 'Ngôn_ngữ_tôi' ],
119  'Mypage' => [ 'Trang_tôi', 'Trang_cá_nhân' ],
120  'Mytalk' => [ 'Thảo_luận_tôi', 'Trang_thảo_luận_của_tôi' ],
121  'Myuploads' => [ 'Tập_tin_tôi' ],
122  'Newimages' => [ 'Tập_tin_mới', 'Hình_mới' ],
123  'Newpages' => [ 'Trang_mới' ],
124  'PagesWithProp' => [ 'Trang_theo_thuộc_tính' ],
125  'PageLanguage' => [ 'Ngôn_ngữ_trang' ],
126  'PasswordReset' => [ 'Tái_tạo_mật_khẩu', 'Đặt_lại_mật_khẩu' ],
127  'PermanentLink' => [ 'Liên_kết_thường_trực' ],
128  'Preferences' => [ 'Tùy_chọn', 'Tuỳ_chọn' ],
129  'Prefixindex' => [ 'Tiền_tố' ],
130  'Protectedpages' => [ 'Trang_khóa', 'Trang_khoá' ],
131  'Protectedtitles' => [ 'Tựa_đề_bị_khóa', 'Tựa_đề_bị_khoá' ],
132  'Randompage' => [ 'Ngẫu_nhiên' ],
133  'RandomInCategory' => [ 'Ngẫu_nhiên_trong_thể_loại' ],
134  'Randomredirect' => [ 'Đổi_hướng_ngẫu_nhiên' ],
135  'Randomrootpage' => [ 'Trang_gốc_ngẫu_nhiên' ],
136  'Recentchanges' => [ 'Thay_đổi_gần_đây' ],
137  'Recentchangeslinked' => [ 'Thay_đổi_liên_quan' ],
138  'Redirect' => [ 'Đổi_hướng' ],
139  'ResetTokens' => [ 'Đặt_lại_dấu_hiệu' ],
140  'Revisiondelete' => [ 'Xóa_phiên_bản', 'Xoá_phiên_bản' ],
141  'RunJobs' => [ 'Chạy_việc' ],
142  'Search' => [ 'Tìm_kiếm' ],
143  'Shortpages' => [ 'Trang_ngắn' ],
144  'Specialpages' => [ 'Trang_đặc_biệt' ],
145  'Statistics' => [ 'Thống_kê' ],
146  'Tags' => [ 'Thẻ' ],
147  'TrackingCategories' => [ 'Thể_loại_theo_dõi' ],
148  'Unblock' => [ 'Bỏ_cấm' ],
149  'Uncategorizedcategories' => [ 'Thể_loại_chưa_phân_loại' ],
150  'Uncategorizedimages' => [ 'Tập_tin_chưa_phân_loại', 'Hình_chưa_phân_loại' ],
151  'Uncategorizedpages' => [ 'Trang_chưa_phân_loại' ],
152  'Uncategorizedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_chưa_phân_loại', 'Tiêu_bản_chưa_phân_loại' ],
153  'Undelete' => [ 'Phục_hồi' ],
154  'Unlockdb' => [ 'Mở_khóa_CSDL', 'Mở_khóa_cơ_sở_dữ_liệu', 'Mở_khoá_CSDL', 'Mở_khoá_cơ_sở_dữ_liệu' ],
155  'Unusedcategories' => [ 'Thể_loại_chưa_dùng' ],
156  'Unusedimages' => [ 'Tập_tin_chưa_dùng', 'Hình_chưa_dùng' ],
157  'Unusedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_chưa_dùng', 'Tiêu_bản_chưa_dùng' ],
158  'Unwatchedpages' => [ 'Trang_chưa_theo_dõi' ],
159  'Upload' => [ 'Tải_lên' ],
160  'UploadStash' => [ 'Hàng_đợi_tải_lên' ],
161  'Userlogin' => [ 'Đăng_nhập' ],
162  'Userlogout' => [ 'Đăng_xuất' ],
163  'Userrights' => [ 'Quyền_thành_viên', 'Quyền_người_dùng' ],
164  'Version' => [ 'Phiên_bản' ],
165  'Wantedcategories' => [ 'Thể_loại_cần_thiết' ],
166  'Wantedfiles' => [ 'Tập_tin_cần_thiết' ],
167  'Wantedpages' => [ 'Trang_cần_thiết' ],
168  'Wantedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_cần_thiết', 'Tiêu_bản_cần_thiết' ],
169  'Watchlist' => [ 'Danh_sách_theo_dõi' ],
170  'Whatlinkshere' => [ 'Liên_kết_đến_đây' ],
171  'Withoutinterwiki' => [ 'Không_liên_wiki', 'Không_interwiki' ],
172 ];
173 
175  'redirect' => [ '0', '#đổi', '#REDIRECT' ],
176  'notoc' => [ '0', '__KHÔNG_MỤC_LỤC__', '__KHÔNGMỤCLỤC__', '__NOTOC__' ],
177  'nogallery' => [ '0', '__KHÔNG_ALBUM__', '__KHÔNGALBUM__', '__NOGALLERY__' ],
178  'forcetoc' => [ '0', '__LUÔN_MỤC_LỤC__', '__LUÔNMỤCLỤC__', '__FORCETOC__' ],
179  'toc' => [ '0', '__MỤC_LỤC__', '__MỤCLỤC__', '__TOC__' ],
180  'noeditsection' => [ '0', '__KHÔNG_NÚT_SỬA_MỤC__', '__KHÔNGNÚTSỬAMỤC__', '__NOEDITSECTION__' ],
181  'currentmonth' => [ '1', 'THÁNG_NÀY', 'THÁNGNÀY', 'THÁNG_NÀY_2', 'THÁNGNÀY2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
182  'currentmonth1' => [ '1', 'THÁNG_NÀY_1', 'THÁNGNÀY1', 'CURRENTMONTH1' ],
183  'currentmonthname' => [ '1', 'TÊN_THÁNG_NÀY', 'TÊNTHÁNGNÀY', 'CURRENTMONTHNAME' ],
184  'currentmonthnamegen' => [ '1', 'TÊN_DÀI_THÁNG_NÀY', 'TÊNDÀITHÁNGNÀY', 'CURRENTMONTHNAMEGEN' ],
185  'currentmonthabbrev' => [ '1', 'TÊN_NGẮN_THÁNG_NÀY', 'TÊNNGẮNTHÁNGNÀY', 'CURRENTMONTHABBREV' ],
186  'currentday' => [ '1', 'NGÀY_NÀY', 'NGÀYNÀY', 'CURRENTDAY' ],
187  'currentday2' => [ '1', 'NGÀY_NÀY_2', 'NGÀYNÀY2', 'CURRENTDAY2' ],
188  'currentdayname' => [ '1', 'TÊN_NGÀY_NÀY', 'TÊNNGÀYNÀY', 'CURRENTDAYNAME' ],
189  'currentyear' => [ '1', 'NĂM_NÀY', 'NĂMNÀY', 'CURRENTYEAR' ],
190  'currenttime' => [ '1', 'GIỜ_NÀY', 'GIỜNÀY', 'CURRENTTIME' ],
191  'currenthour' => [ '1', 'GIỜ_HIỆN_TẠI', 'GIỜHIỆNTẠI', 'CURRENTHOUR' ],
192  'localmonth' => [ '1', 'THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG', 'THÁNGĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
193  'localmonth1' => [ '1', 'THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG_1', 'THÁNGĐỊAPHƯƠNG1', 'LOCALMONTH1' ],
194  'localmonthname' => [ '1', 'TÊN_THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG', 'TÊNTHÁNGĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALMONTHNAME' ],
195  'localmonthabbrev' => [ '1', 'THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG_TẮT', 'THÁNGĐỊAPHƯƠNGTẮT', 'LOCALMONTHABBREV' ],
196  'localday' => [ '1', 'NGÀY_ĐỊA_PHƯƠNG', 'NGÀYĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALDAY' ],
197  'localday2' => [ '1', 'NGÀY_ĐỊA_PHƯƠNG_2', 'NGÀYĐỊAPHƯƠNG2', 'LOCALDAY2' ],
198  'localdayname' => [ '1', 'TÊN_NGÀY_ĐỊA_PHƯƠNG', 'TÊNNGÀYĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALDAYNAME' ],
199  'localyear' => [ '1', 'NĂM_ĐỊA_PHƯƠNG', 'NĂMĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALYEAR' ],
200  'localtime' => [ '1', 'THỜI_GIAN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'THỜIGIANĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALTIME' ],
201  'localhour' => [ '1', 'GIỜ_ĐỊA_PHƯƠNG', 'GIỜĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALHOUR' ],
202  'numberofpages' => [ '1', 'SỐ_TRANG', 'SỐTRANG', 'NUMBEROFPAGES' ],
203  'numberofarticles' => [ '1', 'SỐ_BÀI', 'SỐBÀI', 'NUMBEROFARTICLES' ],
204  'numberoffiles' => [ '1', 'SỐ_TẬP_TIN', 'SỐTẬPTIN', 'NUMBEROFFILES' ],
205  'numberofusers' => [ '1', 'SỐ_THÀNH_VIÊN', 'SỐTHÀNHVIÊN', 'NUMBEROFUSERS' ],
206  'numberofactiveusers' => [ '1', 'SỐ_THÀNH_VIÊN_TÍCH_CỰC', 'SỐTHÀNHVIÊNTÍCHCỰC', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
207  'numberofedits' => [ '1', 'SỐ_SỬA_ĐỔI', 'SỐSỬAĐỔI', 'NUMBEROFEDITS' ],
208  'pagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG', 'TÊNTRANG', 'PAGENAME' ],
209  'pagenamee' => [ '1', 'TÊN_TRANG_2', 'TÊNTRANG2', 'PAGENAMEE' ],
210  'namespace' => [ '1', 'KHÔNG_GIAN_TÊN', 'KHÔNGGIANTÊN', 'NAMESPACE' ],
211  'namespacenumber' => [ '1', 'SỐ_KHÔNG_GIAN_TÊN', 'SỐKHÔNGGIANTÊN', 'NAMESPACENUMBER' ],
212  'talkspace' => [ '1', 'KGT_THẢO_LUẬN', 'KGTTHẢOLUẬN', 'TALKSPACE' ],
213  'subjectspace' => [ '1', 'KGT_NỘI_DUNG', 'KGTNỘIDUNG', 'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ],
214  'fullpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_ĐỦ', 'TÊNTRANGĐỦ', 'FULLPAGENAME' ],
215  'subpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_PHỤ', 'TÊNTRANGPHỤ', 'SUBPAGENAME' ],
216  'basepagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_GỐC', 'TÊNTRANGGỐC', 'BASEPAGENAME' ],
217  'talkpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_THẢO_LUẬN', 'TÊNTRANGTHẢOLUẬN', 'TALKPAGENAME' ],
218  'subjectpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_NỘI_DUNG', 'TÊNTRANGNỘIDUNG', 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ],
219  'msg' => [ '0', 'NHẮN:', 'MSG:' ],
220  'subst' => [ '0', 'THẾ:', 'SUBST:' ],
221  'safesubst' => [ '0', 'THẾ_AN_TOÀN:', 'SAFESUBST:' ],
222  'msgnw' => [ '0', 'NHẮN_MỚI:', 'NHẮNMỚI:', 'MSGNW:' ],
223  'img_thumbnail' => [ '1', 'nhỏ', 'thumb', 'thumbnail' ],
224  'img_manualthumb' => [ '1', 'nhỏ=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
225  'img_right' => [ '1', 'phải', 'right' ],
226  'img_left' => [ '1', 'trái', 'left' ],
227  'img_none' => [ '1', 'không', 'none' ],
228  'img_center' => [ '1', 'giữa', 'center', 'centre' ],
229  'img_framed' => [ '1', 'khung', 'frame', 'framed', 'enframed' ],
230  'img_frameless' => [ '1', 'không_khung', 'frameless' ],
231  'img_lang' => [ '1', 'tiếng=$1', 'ngôn_ngữ=$1', 'lang=$1' ],
232  'img_page' => [ '1', 'trang=$1', 'trang_$1', 'page=$1', 'page $1' ],
233  'img_upright' => [ '1', 'đứng', 'đứng=$1', 'đứng_$1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
234  'img_border' => [ '1', 'viền', 'border' ],
235  'img_baseline' => [ '1', 'chân-chữ', 'baseline' ],
236  'img_sub' => [ '1', 'chỉ-số-dưới', 'sub' ],
237  'img_super' => [ '1', 'chỉ-số-trên', 'super', 'sup' ],
238  'img_top' => [ '1', 'trên', 'top' ],
239  'img_text_top' => [ '1', 'trên-chữ', 'text-top' ],
240  'img_middle' => [ '1', 'nửa-chiều-cao', 'middle' ],
241  'img_bottom' => [ '1', 'dưới', 'bottom' ],
242  'img_text_bottom' => [ '1', 'dưới-chữ', 'text-bottom' ],
243  'img_link' => [ '1', 'liên_kết=$1', 'link=$1' ],
244  'img_alt' => [ '1', 'thế=$1', 'thay_thế=$1', 'alt=$1' ],
245  'img_class' => [ '1', 'lớp=$1', 'class=$1' ],
246  'int' => [ '0', 'NỘI:', 'INT:' ],
247  'sitename' => [ '1', 'TÊN_MẠNG', 'TÊNMẠNG', 'SITENAME' ],
248  'ns' => [ '0', 'KGT:', 'NS:' ],
249  'localurl' => [ '0', 'URL_ĐỊA_PHƯƠNG:', 'URLĐỊAPHƯƠNG:', 'LOCALURL:' ],
250  'articlepath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_BÀI', 'ĐƯỜNGDẪNBÀI', 'LỐI_BÀI', 'LỐIBÀI', 'ARTICLEPATH' ],
251  'pageid' => [ '0', 'ID_TRANG', 'IDTRANG', 'PAGEID' ],
252  'server' => [ '0', 'MÁY_CHỦ', 'MÁYCHỦ', 'SERVER' ],
253  'servername' => [ '0', 'TÊN_MÁY_CHỦ', 'TÊNMÁYCHỦ', 'SERVERNAME' ],
254  'scriptpath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_KỊCH_BẢN', 'ĐƯỜNGDẪNKỊCHBẢN', 'ĐƯỜNG_DẪN_SCRIPT', 'ĐƯỜNGDẪNSCRIPT', 'SCRIPTPATH' ],
255  'stylepath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_KIỂU', 'ĐƯỜNGDẪNKIỂU', 'STYLEPATH' ],
256  'grammar' => [ '0', 'NGỮ_PHÁP:', 'NGỮPHÁP:', 'GRAMMAR:' ],
257  'gender' => [ '0', 'GIỐNG:', 'GENDER:' ],
258  'notitleconvert' => [ '0', '__KHÔNG_CHUYỂN_TÊN__', '__KHÔNGCHUYỂNTÊN__', '__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__' ],
259  'nocontentconvert' => [ '0', '__KHÔNG_CHUYỂN_NỘI_DUNG__', '__KHÔNGCHUYỂNNỘIDUNG__', '__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__' ],
260  'currentweek' => [ '1', 'TUẦN_NÀY', 'TUẦNNÀY', 'CURRENTWEEK' ],
261  'localweek' => [ '1', 'TUẦN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'TUẦNĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALWEEK' ],
262  'revisionid' => [ '1', 'SỐ_BẢN', 'SỐBẢN', 'REVISIONID' ],
263  'revisionday' => [ '1', 'NGÀY_BẢN', 'NGÀYBẢN', 'REVISIONDAY' ],
264  'revisionday2' => [ '1', 'NGÀY_BẢN_2', 'NGÀYBẢN2', 'REVISIONDAY2' ],
265  'revisionmonth' => [ '1', 'THÁNG_BẢN', 'THÁNGBẢN', 'REVISIONMONTH' ],
266  'revisionmonth1' => [ '1', 'THÁNG_BẢN_1', 'THÁNGBẢN1', 'REVISIONMONTH1' ],
267  'revisionyear' => [ '1', 'NĂM_BẢN', 'NĂMBẢN', 'REVISIONYEAR' ],
268  'revisiontimestamp' => [ '1', 'MỐC_THỜI_GIAN_BẢN', 'MỐCTHỜIGIANBẢN', 'DẤU_THỜI_GIAN_BẢN', 'DẤUTHỜIGIANBẢN', 'REVISIONTIMESTAMP' ],
269  'revisionuser' => [ '1', 'NGƯỜI_DÙNG_BẢN', 'NGƯỜIDÙNGBẢN', 'REVISIONUSER' ],
270  'revisionsize' => [ '1', 'CỠ_PHIÊN_BẢN', 'CỠPHIÊNBẢN', 'REVISIONSIZE' ],
271  'plural' => [ '0', 'SỐ_NHIỀU:', 'SỐNHIỀU:', 'PLURAL:' ],
272  'fullurl' => [ '0', 'URL_ĐỦ:', 'URLĐỦ:', 'FULLURL:' ],
273  'canonicalurl' => [ '0', 'URL_CHUẨN:', 'URLCHUẨN:', 'CANONICALURL:' ],
274  'lcfirst' => [ '0', 'CHỮ_ĐẦU_HOA:', 'CHỮĐẦUHOA:', 'LCFIRST:' ],
275  'ucfirst' => [ '0', 'CHỮ_ĐẦU_THƯỜNG:', 'CHỮĐẦUTHƯỜNG:', 'UCFIRST:' ],
276  'lc' => [ '0', 'CHỮ_HOA:', 'CHỮHOA:', 'LC:' ],
277  'uc' => [ '0', 'CHỮ_THƯỜNG:', 'CHỮTHƯỜNG:', 'UC:' ],
278  'displaytitle' => [ '1', 'TÊN_HIỂN_THỊ', 'TÊNHIỂNTHỊ', 'DISPLAYTITLE' ],
279  'newsectionlink' => [ '1', '__LIÊN_KẾT_MỤC_MỚI__', '__LIÊNKẾTMỤCMỚI__', '__NEWSECTIONLINK__' ],
280  'nonewsectionlink' => [ '1', '__KHÔNG_LIÊN_KẾT_MỤC_MỚI__', '__KHÔNGLIÊNKẾTMỤCMỚI__', '__NONEWSECTIONLINK__' ],
281  'currentversion' => [ '1', 'BẢN_NÀY', 'BẢNNÀY', 'CURRENTVERSION' ],
282  'urlencode' => [ '0', 'MÃ_HÓA_URL:', 'MÃHÓAURL:', 'MÃ_HOÁ_URL:', 'MÃHOÁURL:', 'URLENCODE:' ],
283  'anchorencode' => [ '0', 'MÃ_HÓA_NEO', 'MÃHÓANEO', 'MÃ_HOÁ_NEO', 'MÃHOÁNEO', 'ANCHORENCODE' ],
284  'currenttimestamp' => [ '1', 'MỐC_THỜI_GIAN_NÀY', 'MỐCTHỜIGIANNÀY', 'DẤU_THỜI_GIAN_NÀY', 'DẤUTHỜIGIANNÀY', 'CURRENTTIMESTAMP' ],
285  'localtimestamp' => [ '1', 'MỐC_THỜI_GIAN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'MỐCTHỜIGIANĐỊAPHƯƠNG', 'DẤU_THỜI_GIAN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'DẤUTHỜIGIANĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALTIMESTAMP' ],
286  'directionmark' => [ '1', 'DẤU_HƯỚNG_VIẾT', 'DẤUHƯỚNGVIẾT', 'DIRECTIONMARK', 'DIRMARK' ],
287  'language' => [ '0', '#NGÔN_NGỮ:', '#NGÔNNGỮ:', '#LANGUAGE:' ],
288  'contentlanguage' => [ '1', 'NGÔN_NGỮ_NỘI_DUNG', 'NGÔNNGỮNỘIDUNG', 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ],
289  'pagesinnamespace' => [ '1', 'CỠ_KHÔNG_GIAN_TÊN:', 'CỠKHÔNGGIANTÊN:', 'CỠ_KGT:', 'CỠKGT:', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ],
290  'numberofadmins' => [ '1', 'SỐ_BẢO_QUẢN_VIÊN', 'SỐBẢOQUẢNVIÊN', 'SỐ_QUẢN_LÝ', 'SỐQUẢNLÝ', 'SỐ_QUẢN_LÍ', 'SỐQUẢNLÍ', 'NUMBEROFADMINS' ],
291  'formatnum' => [ '0', 'PHÂN_CHIA_SỐ', 'PHÂNCHIASỐ', 'FORMATNUM' ],
292  'special' => [ '0', 'đặc_biệt', 'special' ],
293  'defaultsort' => [ '1', 'XẾP_MẶC_ĐỊNH:', 'XẾPMẶCĐỊNH:', 'DEFAULTSORT:', 'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ],
294  'filepath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_TẬP_TIN', 'ĐƯỜNGDẪNTẬPTIN', 'FILEPATH:' ],
295  'tag' => [ '0', 'thẻ', 'tag' ],
296  'hiddencat' => [ '1', '__THỂ_LOẠI_ẨN__', '__THỂLOẠIẨN__', '__HIDDENCAT__' ],
297  'pagesincategory' => [ '1', 'CỠ_THỂ_LOẠI', 'CỠTHỂLOẠI', 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ],
298  'pagesize' => [ '1', 'CỠ_TRANG', 'CỠTRANG', 'PAGESIZE' ],
299  'index' => [ '1', '__CHỈ_MỤC__', '__CHỈMỤC__', '__INDEX__' ],
300  'noindex' => [ '1', '__KHÔNG_CHỈ_MỤC__', '__KHÔNGCHỈMỤC__', '__NOINDEX__' ],
301  'numberingroup' => [ '1', 'CỠ_NHÓM', 'CỠNHÓM', 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP' ],
302  'staticredirect' => [ '1', '__ĐỔI_HƯỚNG_NHẤT_ĐỊNH__', '__ĐỔIHƯỚNGNHẤTĐỊNH__', '__STATICREDIRECT__' ],
303  'protectionlevel' => [ '1', 'MỨC_KHÓA', 'MỨCKHÓA', 'MỨC_KHOÁ', 'MỨCKHOÁ', 'PROTECTIONLEVEL' ],
304  'cascadingsources' => [ '1', 'NGUỒN_THEO_TẦNG', 'NGUỒNTHEOTẦNG', 'CASCADINGSOURCES' ],
305  'formatdate' => [ '0', 'định_dạng_ngày', 'địnhdạngngày', 'formatdate', 'dateformat' ],
306  'url_path' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN', 'ĐƯỜNGDẪN', 'PATH' ],
307  'url_query' => [ '0', 'TRUY_VẤN', 'TRUYVẤN', 'QUERY' ],
308  'defaultsort_noerror' => [ '0', 'không_lỗi', 'noerror' ],
309  'defaultsort_noreplace' => [ '0', 'không_thay_thế', 'noreplace' ],
310  'pagesincategory_all' => [ '0', 'tất_cả', 'all' ],
311  'pagesincategory_pages' => [ '0', 'trang', 'pages' ],
312  'pagesincategory_subcats' => [ '0', 'thể_loại_con', 'subcats' ],
313  'pagesincategory_files' => [ '0', 'tập_tin', 'files' ],
314 ];
315 
317  'default',
318  'vi normal',
319  'vi spelloutmonth',
320  'vi shortcolon',
321  'vi shorth',
322  'ISO 8601',
323 ];
324 
325 $defaultDateFormat = 'vi normal';
326 
328  'vi normal time' => 'H:i',
329  'vi normal date' => '"ngày" j "tháng" n "năm" Y',
330  'vi normal both' => 'H:i, "ngày" j "tháng" n "năm" Y',
331 
332  'vi spelloutmonth time' => 'H:i',
333  'vi spelloutmonth date' => '"ngày" j xg "năm" Y',
334  'vi spelloutmonth both' => 'H:i, "ngày" j xg "năm" Y',
335 
336  'vi shortcolon time' => 'H:i',
337  'vi shortcolon date' => 'j/n/Y',
338  'vi shortcolon both' => 'H:i, j/n/Y',
339 
340  'vi shorth time' => 'H"h"i',
341  'vi shorth date' => 'j/n/Y',
342  'vi shorth both' => 'H"h"i, j/n/Y',
343 ];
344 
346  'default',
347  'vi normal',
348  'vi normal',
349  'vi normal',
350 ];
351 
352 $linkTrail = "/^([a-zàâçéèêîôûäëïöüùÇÉÂÊÎÔÛÄËÏÖÜÀÈÙ]+)(.*)$/sDu";
353 $separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
$dateFormats
$dateFormats
Definition: MessagesVi.php:327
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:81
$separatorTransformTable
$separatorTransformTable
Definition: MessagesVi.php:353
$datePreferenceMigrationMap
$datePreferenceMigrationMap
Definition: MessagesVi.php:345
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:80
$defaultDateFormat
$defaultDateFormat
Definition: MessagesVi.php:325
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:75
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:79
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:58
$namespaceNames
$namespaceNames
Definition: MessagesVi.php:34
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:78
$linkTrail
$linkTrail
Definition: MessagesVi.php:352
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:83
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:72
$specialPageAliases
$specialPageAliases
Definition: MessagesVi.php:60
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:57
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:74
$namespaceAliases
$namespaceAliases
Definition: MessagesVi.php:53
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:82
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:71
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:70
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:77
$datePreferences
$datePreferences
Definition: MessagesVi.php:316
NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:76
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:84
$magicWords
$magicWords
Definition: MessagesVi.php:174