MediaWiki master
MessagesVi.php
Go to the documentation of this file.
1<?php
33 NS_MEDIA => 'Phương_tiện',
34 NS_SPECIAL => 'Đặc_biệt',
35 NS_TALK => 'Thảo_luận',
36 NS_USER => 'Thành_viên',
37 NS_USER_TALK => 'Thảo_luận_Thành_viên',
38 NS_PROJECT_TALK => 'Thảo_luận_$1',
39 NS_FILE => 'Tập_tin',
40 NS_FILE_TALK => 'Thảo_luận_Tập_tin',
41 NS_MEDIAWIKI => 'MediaWiki',
42 NS_MEDIAWIKI_TALK => 'Thảo_luận_MediaWiki',
43 NS_TEMPLATE => 'Bản_mẫu',
44 NS_TEMPLATE_TALK => 'Thảo_luận_Bản_mẫu',
45 NS_HELP => 'Trợ_giúp',
46 NS_HELP_TALK => 'Thảo_luận_Trợ_giúp',
47 NS_CATEGORY => 'Thể_loại',
48 NS_CATEGORY_TALK => 'Thảo_luận_Thể_loại',
49];
50
52 'Hình' => NS_FILE,
53 'Thảo_luận_Hình' => NS_FILE_TALK,
54 'Tiêu_bản' => NS_TEMPLATE,
55 'Thảo_luận_Tiêu_bản' => NS_TEMPLATE_TALK,
56];
57
60 'Activeusers' => [ 'Người_dùng_tích_cực' ],
61 'Allmessages' => [ 'Mọi_thông_điệp', 'Mọi_thông_báo' ],
62 'AllMyUploads' => [ 'Mọi_tập_tin_của_tôi', 'Mọi_tập_tin_tôi_tải_lên' ],
63 'Allpages' => [ 'Mọi_bài' ],
64 'Ancientpages' => [ 'Trang_cũ' ],
65 'ApiHelp' => [ 'Trợ_giúp_API' ],
66 'Badtitle' => [ 'Tựa_đề_hỏng' ],
67 'Blankpage' => [ 'Trang_trắng' ],
68 'Block' => [ 'Cấm', 'Cấm_IP', 'Cấm_thành_viên', 'Cấm_người_dùng' ],
69 'BlockList' => [ 'Danh_sách_cấm' ],
70 'Booksources' => [ 'Nguồn_sách' ],
71 'BrokenRedirects' => [ 'Đổi_hướng_sai' ],
72 'Categories' => [ 'Thể_loại' ],
73 'ChangeEmail' => [ 'Đổi_thư_điện_tử' ],
74 'ChangePassword' => [ 'Đổi_mật_khẩu' ],
75 'ComparePages' => [ 'So_sánh_trang' ],
76 'Confirmemail' => [ 'Xác_nhận_thư' ],
77 'Contributions' => [ 'Đóng_góp' ],
78 'CreateAccount' => [ 'Mở_tài_khoản', 'Đăng_ký', 'Đăng_kí' ],
79 'Deadendpages' => [ 'Trang_đường_cùng' ],
80 'DeletedContributions' => [ 'Đóng_góp_bị_xóa', 'Đóng_góp_bị_xoá' ],
81 'Diff' => [ 'Khác', 'Khác_biệt' ],
82 'DoubleRedirects' => [ 'Đổi_hướng_kép' ],
83 'EditWatchlist' => [ 'Sửa_danh_sách_theo_dõi' ],
84 'Emailuser' => [ 'Gửi_thư', 'Gửi_thư_điện_tử' ],
85 'ExpandTemplates' => [ 'Bung_bản_mẫu', 'Bung_tiêu_bản' ],
86 'Export' => [ 'Xuất' ],
87 'Fewestrevisions' => [ 'Ít_phiên_bản_nhất' ],
88 'FileDuplicateSearch' => [ 'Tìm_tập_tin_trùng' ],
89 'Filepath' => [ 'Đường_dẫn_tập_tin', 'Đường_dẫn_file' ],
90 'Import' => [ 'Nhập' ],
91 'Invalidateemail' => [ 'Hủy_thư', 'Hủy_thư_điện_tử', 'Huỷ_thư', 'Huỷ_thư_điện_tử', 'Tắt_thư' ],
92 'JavaScriptTest' => [ 'Thử_JavaScript' ],
93 'LinkSearch' => [ 'Tìm_liên_kết' ],
94 'Listadmins' => [ 'Danh_sách_bảo_quản_viên', 'Danh_sách_admin' ],
95 'Listbots' => [ 'Danh_sách_bot', 'Danh_sách_robot' ],
96 'ListDuplicatedFiles' => [ 'Tập_tin_trùng_lắp' ],
97 'Listfiles' => [ 'Danh_sách_tập_tin', 'Danh_sách_hình' ],
98 'Listgrouprights' => [ 'Quyền_nhóm_người_dùng' ],
99 'Listredirects' => [ 'Trang_đổi_hướng' ],
100 'Listusers' => [ 'Danh_sách_thành_viên' ],
101 'Lockdb' => [ 'Khóa_CSDL', 'Khóa_cơ_sở_dữ_liệu', 'Khoá_CSDL', 'Khoá_cơ_sở_dữ_liệu' ],
102 'Log' => [ 'Nhật_trình' ],
103 'Lonelypages' => [ 'Trang_mồ_côi' ],
104 'Longpages' => [ 'Trang_dài' ],
105 'MediaStatistics' => [ 'Thống_kê_phương_tiện' ],
106 'MergeHistory' => [ 'Trộn_lịch_sử' ],
107 'MIMEsearch' => [ 'Tìm_MIME' ],
108 'Mostcategories' => [ 'Thể_loại_lớn_nhất' ],
109 'Mostimages' => [ 'Tập_tin_liên_kết_nhiều_nhất' ],
110 'Mostinterwikis' => [ 'Nhiều_liên_wiki_nhất', 'Nhiều_interwiki_nhất' ],
111 'Mostlinked' => [ 'Liên_kết_nhiều_nhất' ],
112 'Mostlinkedcategories' => [ 'Thể_loại_liên_kết_nhiều_nhất' ],
113 'Mostlinkedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_liên_kết_nhiều_nhất', 'Tiêu_bản_liên_kết_nhiều_nhất' ],
114 'Mostrevisions' => [ 'Nhiều_phiên_bản_nhất' ],
115 'Movepage' => [ 'Di_chuyển', 'Đổi_tên_trang' ],
116 'Mycontributions' => [ 'Đóng_góp_của_tôi', 'Tôi_đóng_góp' ],
117 'MyLanguage' => [ 'Ngôn_ngữ_tôi' ],
118 'Mypage' => [ 'Trang_tôi', 'Trang_cá_nhân' ],
119 'Mytalk' => [ 'Thảo_luận_tôi', 'Trang_thảo_luận_của_tôi' ],
120 'Myuploads' => [ 'Tập_tin_tôi' ],
121 'Newimages' => [ 'Tập_tin_mới', 'Hình_mới' ],
122 'Newpages' => [ 'Trang_mới' ],
123 'PageLanguage' => [ 'Ngôn_ngữ_trang' ],
124 'PagesWithProp' => [ 'Trang_theo_thuộc_tính' ],
125 'PasswordReset' => [ 'Tái_tạo_mật_khẩu', 'Đặt_lại_mật_khẩu' ],
126 'PermanentLink' => [ 'Liên_kết_thường_trực' ],
127 'Preferences' => [ 'Tùy_chọn', 'Tuỳ_chọn' ],
128 'Prefixindex' => [ 'Tiền_tố' ],
129 'Protectedpages' => [ 'Trang_khóa', 'Trang_khoá' ],
130 'Protectedtitles' => [ 'Tựa_đề_bị_khóa', 'Tựa_đề_bị_khoá' ],
131 'RandomInCategory' => [ 'Ngẫu_nhiên_trong_thể_loại' ],
132 'Randompage' => [ 'Ngẫu_nhiên' ],
133 'Randomredirect' => [ 'Đổi_hướng_ngẫu_nhiên' ],
134 'Randomrootpage' => [ 'Trang_gốc_ngẫu_nhiên' ],
135 'Recentchanges' => [ 'Thay_đổi_gần_đây' ],
136 'Recentchangeslinked' => [ 'Thay_đổi_liên_quan' ],
137 'Redirect' => [ 'Đổi_hướng' ],
138 'Renameuser' => [ 'Đổi_tên_thành_viên', 'Đổi_tên_người_dùng' ],
139 'ResetTokens' => [ 'Đặt_lại_dấu_hiệu' ],
140 'Revisiondelete' => [ 'Xóa_phiên_bản', 'Xoá_phiên_bản' ],
141 'RunJobs' => [ 'Chạy_việc' ],
142 'Search' => [ 'Tìm_kiếm' ],
143 'Shortpages' => [ 'Trang_ngắn' ],
144 'Specialpages' => [ 'Trang_đặc_biệt' ],
145 'Statistics' => [ 'Thống_kê' ],
146 'Tags' => [ 'Thẻ' ],
147 'TrackingCategories' => [ 'Thể_loại_theo_dõi' ],
148 'Unblock' => [ 'Bỏ_cấm' ],
149 'Uncategorizedcategories' => [ 'Thể_loại_chưa_phân_loại' ],
150 'Uncategorizedimages' => [ 'Tập_tin_chưa_phân_loại', 'Hình_chưa_phân_loại' ],
151 'Uncategorizedpages' => [ 'Trang_chưa_phân_loại' ],
152 'Uncategorizedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_chưa_phân_loại', 'Tiêu_bản_chưa_phân_loại' ],
153 'Undelete' => [ 'Phục_hồi' ],
154 'Unlockdb' => [ 'Mở_khóa_CSDL', 'Mở_khóa_cơ_sở_dữ_liệu', 'Mở_khoá_CSDL', 'Mở_khoá_cơ_sở_dữ_liệu' ],
155 'Unusedcategories' => [ 'Thể_loại_chưa_dùng' ],
156 'Unusedimages' => [ 'Tập_tin_chưa_dùng', 'Hình_chưa_dùng' ],
157 'Unusedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_chưa_dùng', 'Tiêu_bản_chưa_dùng' ],
158 'Unwatchedpages' => [ 'Trang_chưa_theo_dõi' ],
159 'Upload' => [ 'Tải_lên' ],
160 'UploadStash' => [ 'Hàng_đợi_tải_lên' ],
161 'Userlogin' => [ 'Đăng_nhập' ],
162 'Userlogout' => [ 'Đăng_xuất' ],
163 'Userrights' => [ 'Quyền_thành_viên', 'Quyền_người_dùng' ],
164 'Version' => [ 'Phiên_bản' ],
165 'Wantedcategories' => [ 'Thể_loại_cần_thiết' ],
166 'Wantedfiles' => [ 'Tập_tin_cần_thiết' ],
167 'Wantedpages' => [ 'Trang_cần_thiết' ],
168 'Wantedtemplates' => [ 'Bản_mẫu_cần_thiết', 'Tiêu_bản_cần_thiết' ],
169 'Watchlist' => [ 'Danh_sách_theo_dõi' ],
170 'Whatlinkshere' => [ 'Liên_kết_đến_đây' ],
171 'Withoutinterwiki' => [ 'Không_liên_wiki', 'Không_interwiki' ],
172];
173
176 'anchorencode' => [ '0', 'MÃ_HÓA_NEO', 'MÃHÓANEO', 'MÃ_HOÁ_NEO', 'MÃHOÁNEO', 'ANCHORENCODE' ],
177 'articlepath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_BÀI', 'ĐƯỜNGDẪNBÀI', 'LỐI_BÀI', 'LỐIBÀI', 'ARTICLEPATH' ],
178 'basepagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_GỐC', 'TÊNTRANGGỐC', 'BASEPAGENAME' ],
179 'canonicalurl' => [ '0', 'URL_CHUẨN:', 'URLCHUẨN:', 'CANONICALURL:' ],
180 'cascadingsources' => [ '1', 'NGUỒN_THEO_TẦNG', 'NGUỒNTHEOTẦNG', 'CASCADINGSOURCES' ],
181 'contentlanguage' => [ '1', 'NGÔN_NGỮ_NỘI_DUNG', 'NGÔNNGỮNỘIDUNG', 'CONTENTLANGUAGE', 'CONTENTLANG' ],
182 'currentday' => [ '1', 'NGÀY_NÀY', 'NGÀYNÀY', 'CURRENTDAY' ],
183 'currentday2' => [ '1', 'NGÀY_NÀY_2', 'NGÀYNÀY2', 'CURRENTDAY2' ],
184 'currentdayname' => [ '1', 'TÊN_NGÀY_NÀY', 'TÊNNGÀYNÀY', 'CURRENTDAYNAME' ],
185 'currenthour' => [ '1', 'GIỜ_HIỆN_TẠI', 'GIỜHIỆNTẠI', 'CURRENTHOUR' ],
186 'currentmonth' => [ '1', 'THÁNG_NÀY', 'THÁNGNÀY', 'THÁNG_NÀY_2', 'THÁNGNÀY2', 'CURRENTMONTH', 'CURRENTMONTH2' ],
187 'currentmonth1' => [ '1', 'THÁNG_NÀY_1', 'THÁNGNÀY1', 'CURRENTMONTH1' ],
188 'currentmonthabbrev' => [ '1', 'TÊN_NGẮN_THÁNG_NÀY', 'TÊNNGẮNTHÁNGNÀY', 'CURRENTMONTHABBREV' ],
189 'currentmonthname' => [ '1', 'TÊN_THÁNG_NÀY', 'TÊNTHÁNGNÀY', 'CURRENTMONTHNAME' ],
190 'currentmonthnamegen' => [ '1', 'TÊN_DÀI_THÁNG_NÀY', 'TÊNDÀITHÁNGNÀY', 'CURRENTMONTHNAMEGEN' ],
191 'currenttime' => [ '1', 'GIỜ_NÀY', 'GIỜNÀY', 'CURRENTTIME' ],
192 'currenttimestamp' => [ '1', 'MỐC_THỜI_GIAN_NÀY', 'MỐCTHỜIGIANNÀY', 'DẤU_THỜI_GIAN_NÀY', 'DẤUTHỜIGIANNÀY', 'CURRENTTIMESTAMP' ],
193 'currentversion' => [ '1', 'BẢN_NÀY', 'BẢNNÀY', 'CURRENTVERSION' ],
194 'currentweek' => [ '1', 'TUẦN_NÀY', 'TUẦNNÀY', 'CURRENTWEEK' ],
195 'currentyear' => [ '1', 'NĂM_NÀY', 'NĂMNÀY', 'CURRENTYEAR' ],
196 'defaultsort' => [ '1', 'XẾP_MẶC_ĐỊNH:', 'XẾPMẶCĐỊNH:', 'DEFAULTSORT:', 'DEFAULTSORTKEY:', 'DEFAULTCATEGORYSORT:' ],
197 'defaultsort_noerror' => [ '0', 'không_lỗi', 'noerror' ],
198 'defaultsort_noreplace' => [ '0', 'không_thay_thế', 'noreplace' ],
199 'directionmark' => [ '1', 'DẤU_HƯỚNG_VIẾT', 'DẤUHƯỚNGVIẾT', 'DIRECTIONMARK', 'DIRMARK' ],
200 'displaytitle' => [ '1', 'TÊN_HIỂN_THỊ', 'TÊNHIỂNTHỊ', 'DISPLAYTITLE' ],
201 'filepath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_TẬP_TIN', 'ĐƯỜNGDẪNTẬPTIN', 'FILEPATH:' ],
202 'forcetoc' => [ '0', '__LUÔN_MỤC_LỤC__', '__LUÔNMỤCLỤC__', '__FORCETOC__' ],
203 'formatdate' => [ '0', 'định_dạng_ngày', 'địnhdạngngày', 'formatdate', 'dateformat' ],
204 'formatnum' => [ '0', 'PHÂN_CHIA_SỐ', 'PHÂNCHIASỐ', 'FORMATNUM' ],
205 'fullpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_ĐỦ', 'TÊNTRANGĐỦ', 'FULLPAGENAME' ],
206 'fullurl' => [ '0', 'URL_ĐỦ:', 'URLĐỦ:', 'FULLURL:' ],
207 'gender' => [ '0', 'GIỐNG:', 'GENDER:' ],
208 'grammar' => [ '0', 'NGỮ_PHÁP:', 'NGỮPHÁP:', 'GRAMMAR:' ],
209 'hiddencat' => [ '1', '__THỂ_LOẠI_ẨN__', '__THỂLOẠIẨN__', '__HIDDENCAT__' ],
210 'img_alt' => [ '1', 'thế=$1', 'thay_thế=$1', 'alt=$1' ],
211 'img_baseline' => [ '1', 'chân-chữ', 'baseline' ],
212 'img_border' => [ '1', 'viền', 'border' ],
213 'img_bottom' => [ '1', 'dưới', 'bottom' ],
214 'img_center' => [ '1', 'giữa', 'center', 'centre' ],
215 'img_class' => [ '1', 'lớp=$1', 'class=$1' ],
216 'img_framed' => [ '1', 'khung', 'frame', 'framed', 'enframed' ],
217 'img_frameless' => [ '1', 'không_khung', 'frameless' ],
218 'img_lang' => [ '1', 'tiếng=$1', 'ngôn_ngữ=$1', 'lang=$1' ],
219 'img_left' => [ '1', 'trái', 'left' ],
220 'img_link' => [ '1', 'liên_kết=$1', 'link=$1' ],
221 'img_manualthumb' => [ '1', 'nhỏ=$1', 'thumbnail=$1', 'thumb=$1' ],
222 'img_middle' => [ '1', 'nửa-chiều-cao', 'middle' ],
223 'img_none' => [ '1', 'không', 'none' ],
224 'img_page' => [ '1', 'trang=$1', 'trang_$1', 'page=$1', 'page $1' ],
225 'img_right' => [ '1', 'phải', 'right' ],
226 'img_sub' => [ '1', 'chỉ-số-dưới', 'sub' ],
227 'img_super' => [ '1', 'chỉ-số-trên', 'super', 'sup' ],
228 'img_text_bottom' => [ '1', 'dưới-chữ', 'text-bottom' ],
229 'img_text_top' => [ '1', 'trên-chữ', 'text-top' ],
230 'img_thumbnail' => [ '1', 'nhỏ', 'thumb', 'thumbnail' ],
231 'img_top' => [ '1', 'trên', 'top' ],
232 'img_upright' => [ '1', 'đứng', 'đứng=$1', 'đứng_$1', 'upright', 'upright=$1', 'upright $1' ],
233 'index' => [ '1', '__CHỈ_MỤC__', '__CHỈMỤC__', '__INDEX__' ],
234 'int' => [ '0', 'NỘI:', 'INT:' ],
235 'language' => [ '0', '#NGÔN_NGỮ:', '#NGÔNNGỮ:', '#LANGUAGE:' ],
236 'lc' => [ '0', 'CHỮ_HOA:', 'CHỮHOA:', 'LC:' ],
237 'lcfirst' => [ '0', 'CHỮ_ĐẦU_HOA:', 'CHỮĐẦUHOA:', 'LCFIRST:' ],
238 'localday' => [ '1', 'NGÀY_ĐỊA_PHƯƠNG', 'NGÀYĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALDAY' ],
239 'localday2' => [ '1', 'NGÀY_ĐỊA_PHƯƠNG_2', 'NGÀYĐỊAPHƯƠNG2', 'LOCALDAY2' ],
240 'localdayname' => [ '1', 'TÊN_NGÀY_ĐỊA_PHƯƠNG', 'TÊNNGÀYĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALDAYNAME' ],
241 'localhour' => [ '1', 'GIỜ_ĐỊA_PHƯƠNG', 'GIỜĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALHOUR' ],
242 'localmonth' => [ '1', 'THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG', 'THÁNGĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALMONTH', 'LOCALMONTH2' ],
243 'localmonth1' => [ '1', 'THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG_1', 'THÁNGĐỊAPHƯƠNG1', 'LOCALMONTH1' ],
244 'localmonthabbrev' => [ '1', 'THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG_TẮT', 'THÁNGĐỊAPHƯƠNGTẮT', 'LOCALMONTHABBREV' ],
245 'localmonthname' => [ '1', 'TÊN_THÁNG_ĐỊA_PHƯƠNG', 'TÊNTHÁNGĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALMONTHNAME' ],
246 'localtime' => [ '1', 'THỜI_GIAN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'THỜIGIANĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALTIME' ],
247 'localtimestamp' => [ '1', 'MỐC_THỜI_GIAN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'MỐCTHỜIGIANĐỊAPHƯƠNG', 'DẤU_THỜI_GIAN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'DẤUTHỜIGIANĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALTIMESTAMP' ],
248 'localurl' => [ '0', 'URL_ĐỊA_PHƯƠNG:', 'URLĐỊAPHƯƠNG:', 'LOCALURL:' ],
249 'localweek' => [ '1', 'TUẦN_ĐỊA_PHƯƠNG', 'TUẦNĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALWEEK' ],
250 'localyear' => [ '1', 'NĂM_ĐỊA_PHƯƠNG', 'NĂMĐỊAPHƯƠNG', 'LOCALYEAR' ],
251 'msg' => [ '0', 'NHẮN:', 'MSG:' ],
252 'msgnw' => [ '0', 'NHẮN_MỚI:', 'NHẮNMỚI:', 'MSGNW:' ],
253 'namespace' => [ '1', 'KHÔNG_GIAN_TÊN', 'KHÔNGGIANTÊN', 'NAMESPACE' ],
254 'namespacenumber' => [ '1', 'SỐ_KHÔNG_GIAN_TÊN', 'SỐKHÔNGGIANTÊN', 'NAMESPACENUMBER' ],
255 'newsectionlink' => [ '1', '__LIÊN_KẾT_MỤC_MỚI__', '__LIÊNKẾTMỤCMỚI__', '__NEWSECTIONLINK__' ],
256 'nocontentconvert' => [ '0', '__KHÔNG_CHUYỂN_NỘI_DUNG__', '__KHÔNGCHUYỂNNỘIDUNG__', '__NOCONTENTCONVERT__', '__NOCC__' ],
257 'noeditsection' => [ '0', '__KHÔNG_NÚT_SỬA_MỤC__', '__KHÔNGNÚTSỬAMỤC__', '__NOEDITSECTION__' ],
258 'nogallery' => [ '0', '__KHÔNG_ALBUM__', '__KHÔNGALBUM__', '__NOGALLERY__' ],
259 'noindex' => [ '1', '__KHÔNG_CHỈ_MỤC__', '__KHÔNGCHỈMỤC__', '__NOINDEX__' ],
260 'nonewsectionlink' => [ '1', '__KHÔNG_LIÊN_KẾT_MỤC_MỚI__', '__KHÔNGLIÊNKẾTMỤCMỚI__', '__NONEWSECTIONLINK__' ],
261 'notitleconvert' => [ '0', '__KHÔNG_CHUYỂN_TÊN__', '__KHÔNGCHUYỂNTÊN__', '__NOTITLECONVERT__', '__NOTC__' ],
262 'notoc' => [ '0', '__KHÔNG_MỤC_LỤC__', '__KHÔNGMỤCLỤC__', '__NOTOC__' ],
263 'ns' => [ '0', 'KGT:', 'NS:' ],
264 'numberingroup' => [ '1', 'CỠ_NHÓM', 'CỠNHÓM', 'NUMBERINGROUP', 'NUMINGROUP' ],
265 'numberofactiveusers' => [ '1', 'SỐ_THÀNH_VIÊN_TÍCH_CỰC', 'SỐTHÀNHVIÊNTÍCHCỰC', 'NUMBEROFACTIVEUSERS' ],
266 'numberofadmins' => [ '1', 'SỐ_BẢO_QUẢN_VIÊN', 'SỐBẢOQUẢNVIÊN', 'SỐ_QUẢN_LÝ', 'SỐQUẢNLÝ', 'SỐ_QUẢN_LÍ', 'SỐQUẢNLÍ', 'NUMBEROFADMINS' ],
267 'numberofarticles' => [ '1', 'SỐ_BÀI', 'SỐBÀI', 'NUMBEROFARTICLES' ],
268 'numberofedits' => [ '1', 'SỐ_SỬA_ĐỔI', 'SỐSỬAĐỔI', 'NUMBEROFEDITS' ],
269 'numberoffiles' => [ '1', 'SỐ_TẬP_TIN', 'SỐTẬPTIN', 'NUMBEROFFILES' ],
270 'numberofpages' => [ '1', 'SỐ_TRANG', 'SỐTRANG', 'NUMBEROFPAGES' ],
271 'numberofusers' => [ '1', 'SỐ_THÀNH_VIÊN', 'SỐTHÀNHVIÊN', 'NUMBEROFUSERS' ],
272 'pageid' => [ '0', 'ID_TRANG', 'IDTRANG', 'PAGEID' ],
273 'pagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG', 'TÊNTRANG', 'PAGENAME' ],
274 'pagenamee' => [ '1', 'TÊN_TRANG_2', 'TÊNTRANG2', 'PAGENAMEE' ],
275 'pagesincategory' => [ '1', 'CỠ_THỂ_LOẠI', 'CỠTHỂLOẠI', 'PAGESINCATEGORY', 'PAGESINCAT' ],
276 'pagesincategory_all' => [ '0', 'tất_cả', 'all' ],
277 'pagesincategory_files' => [ '0', 'tập_tin', 'files' ],
278 'pagesincategory_pages' => [ '0', 'trang', 'pages' ],
279 'pagesincategory_subcats' => [ '0', 'thể_loại_con', 'subcats' ],
280 'pagesinnamespace' => [ '1', 'CỠ_KHÔNG_GIAN_TÊN:', 'CỠKHÔNGGIANTÊN:', 'CỠ_KGT:', 'CỠKGT:', 'PAGESINNAMESPACE:', 'PAGESINNS:' ],
281 'pagesize' => [ '1', 'CỠ_TRANG', 'CỠTRANG', 'PAGESIZE' ],
282 'plural' => [ '0', 'SỐ_NHIỀU:', 'SỐNHIỀU:', 'PLURAL:' ],
283 'protectionlevel' => [ '1', 'MỨC_KHÓA', 'MỨCKHÓA', 'MỨC_KHOÁ', 'MỨCKHOÁ', 'PROTECTIONLEVEL' ],
284 'redirect' => [ '0', '#đổi', '#REDIRECT' ],
285 'revisionday' => [ '1', 'NGÀY_BẢN', 'NGÀYBẢN', 'REVISIONDAY' ],
286 'revisionday2' => [ '1', 'NGÀY_BẢN_2', 'NGÀYBẢN2', 'REVISIONDAY2' ],
287 'revisionid' => [ '1', 'SỐ_BẢN', 'SỐBẢN', 'REVISIONID' ],
288 'revisionmonth' => [ '1', 'THÁNG_BẢN', 'THÁNGBẢN', 'REVISIONMONTH' ],
289 'revisionmonth1' => [ '1', 'THÁNG_BẢN_1', 'THÁNGBẢN1', 'REVISIONMONTH1' ],
290 'revisionsize' => [ '1', 'CỠ_PHIÊN_BẢN', 'CỠPHIÊNBẢN', 'REVISIONSIZE' ],
291 'revisiontimestamp' => [ '1', 'MỐC_THỜI_GIAN_BẢN', 'MỐCTHỜIGIANBẢN', 'DẤU_THỜI_GIAN_BẢN', 'DẤUTHỜIGIANBẢN', 'REVISIONTIMESTAMP' ],
292 'revisionuser' => [ '1', 'NGƯỜI_DÙNG_BẢN', 'NGƯỜIDÙNGBẢN', 'REVISIONUSER' ],
293 'revisionyear' => [ '1', 'NĂM_BẢN', 'NĂMBẢN', 'REVISIONYEAR' ],
294 'safesubst' => [ '0', 'THẾ_AN_TOÀN:', 'SAFESUBST:' ],
295 'scriptpath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_KỊCH_BẢN', 'ĐƯỜNGDẪNKỊCHBẢN', 'ĐƯỜNG_DẪN_SCRIPT', 'ĐƯỜNGDẪNSCRIPT', 'SCRIPTPATH' ],
296 'server' => [ '0', 'MÁY_CHỦ', 'MÁYCHỦ', 'SERVER' ],
297 'servername' => [ '0', 'TÊN_MÁY_CHỦ', 'TÊNMÁYCHỦ', 'SERVERNAME' ],
298 'sitename' => [ '1', 'TÊN_MẠNG', 'TÊNMẠNG', 'SITENAME' ],
299 'special' => [ '0', 'đặc_biệt', 'special' ],
300 'staticredirect' => [ '1', '__ĐỔI_HƯỚNG_NHẤT_ĐỊNH__', '__ĐỔIHƯỚNGNHẤTĐỊNH__', '__STATICREDIRECT__' ],
301 'stylepath' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN_KIỂU', 'ĐƯỜNGDẪNKIỂU', 'STYLEPATH' ],
302 'subjectpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_NỘI_DUNG', 'TÊNTRANGNỘIDUNG', 'SUBJECTPAGENAME', 'ARTICLEPAGENAME' ],
303 'subjectspace' => [ '1', 'KGT_NỘI_DUNG', 'KGTNỘIDUNG', 'SUBJECTSPACE', 'ARTICLESPACE' ],
304 'subpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_PHỤ', 'TÊNTRANGPHỤ', 'SUBPAGENAME' ],
305 'subst' => [ '0', 'THẾ:', 'SUBST:' ],
306 'tag' => [ '0', 'thẻ', 'tag' ],
307 'talkpagename' => [ '1', 'TÊN_TRANG_THẢO_LUẬN', 'TÊNTRANGTHẢOLUẬN', 'TALKPAGENAME' ],
308 'talkspace' => [ '1', 'KGT_THẢO_LUẬN', 'KGTTHẢOLUẬN', 'TALKSPACE' ],
309 'toc' => [ '0', '__MỤC_LỤC__', '__MỤCLỤC__', '__TOC__' ],
310 'uc' => [ '0', 'CHỮ_THƯỜNG:', 'CHỮTHƯỜNG:', 'UC:' ],
311 'ucfirst' => [ '0', 'CHỮ_ĐẦU_THƯỜNG:', 'CHỮĐẦUTHƯỜNG:', 'UCFIRST:' ],
312 'urlencode' => [ '0', 'MÃ_HÓA_URL:', 'MÃHÓAURL:', 'MÃ_HOÁ_URL:', 'MÃHOÁURL:', 'URLENCODE:' ],
313 'url_path' => [ '0', 'ĐƯỜNG_DẪN', 'ĐƯỜNGDẪN', 'PATH' ],
314 'url_query' => [ '0', 'TRUY_VẤN', 'TRUYVẤN', 'QUERY' ],
315];
316
318 'default',
319 'vi normal',
320 'vi spelloutmonth',
321 'vi shortcolon',
322 'vi shorth',
323 'ISO 8601',
324];
325
326$defaultDateFormat = 'vi normal';
327
329 'vi normal time' => 'H:i',
330 'vi normal date' => '"ngày" j "tháng" n "năm" Y',
331 'vi normal both' => 'H:i, "ngày" j "tháng" n "năm" Y',
332
333 'vi spelloutmonth time' => 'H:i',
334 'vi spelloutmonth date' => '"ngày" j xg "năm" Y',
335 'vi spelloutmonth both' => 'H:i, "ngày" j xg "năm" Y',
336
337 'vi shortcolon time' => 'H:i',
338 'vi shortcolon date' => 'j/n/Y',
339 'vi shortcolon both' => 'H:i, j/n/Y',
340
341 'vi shorth time' => 'H"h"i',
342 'vi shorth date' => 'j/n/Y',
343 'vi shorth both' => 'H"h"i, j/n/Y',
344];
345
347 'default',
348 'vi normal',
349 'vi normal',
350 'vi normal',
351];
352
353$linkTrail = "/^([a-zàâçéèêîôûäëïöüùÇÉÂÊÎÔÛÄËÏÖÜÀÈÙ]+)(.*)$/sDu";
354$separatorTransformTable = [ ',' => '.', '.' => ',' ];
const NS_HELP
Definition Defines.php:76
const NS_USER
Definition Defines.php:66
const NS_FILE
Definition Defines.php:70
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition Defines.php:73
const NS_PROJECT_TALK
Definition Defines.php:69
const NS_MEDIAWIKI
Definition Defines.php:72
const NS_TEMPLATE
Definition Defines.php:74
const NS_SPECIAL
Definition Defines.php:53
const NS_FILE_TALK
Definition Defines.php:71
const NS_HELP_TALK
Definition Defines.php:77
const NS_CATEGORY_TALK
Definition Defines.php:79
const NS_MEDIA
Definition Defines.php:52
const NS_TALK
Definition Defines.php:65
const NS_USER_TALK
Definition Defines.php:67
const NS_CATEGORY
Definition Defines.php:78
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition Defines.php:75
$defaultDateFormat
$dateFormats
$datePreferenceMigrationMap
$namespaceAliases
$linkTrail
$datePreferences
$namespaceNames
$separatorTransformTable
$specialPageAliases
@phpcs-require-sorted-array
$magicWords
@phpcs-require-sorted-array