About extra-analysis-esperanto

Esperanto analyzer.