Wikibase
MediaWiki Wikibase extension
FormatterLabelDescriptionLookupFactory.php File Reference

Classes

class  Wikibase\Lib\Formatters\FormatterLabelDescriptionLookupFactory
 Factory for LabelDescriptionLookup objects based on FormatterOptions. More...
 

Namespaces

 Wikibase\Lib\Formatters