MediaWiki master
MessagesFon.php File Reference

Fon (fɔ̀ngbè) More...

Go to the source code of this file.

Variables

 $fallback = 'fr'
 
 $linkTrail = '/^([a-zàâçéèêîôûäëïöüùÇÉÂÊÎÔÛÄËÏÖÜÀÈÙƉɖ̀Ɛ̌ɛ̂Ɔ́ɔ̄]+)(.*)$/sDu'
 
 $namespaceGenderAliases = []
 
 $namespaceNames
 

Detailed Description

Fon (fɔ̀ngbè)

Author
Mah3110
Gbehlon
Amir E. Aharoni

Definition in file MessagesFon.php.

Variable Documentation

◆ $fallback

$fallback = 'fr'

Definition at line 12 of file MessagesFon.php.

◆ $linkTrail

$linkTrail = '/^([a-zàâçéèêîôûäëïöüùÇÉÂÊÎÔÛÄËÏÖÜÀÈÙƉɖ̀Ɛ̌ɛ̂Ɔ́ɔ̄]+)(.*)$/sDu'

Definition at line 36 of file MessagesFon.php.

◆ $namespaceGenderAliases

$namespaceGenderAliases = []

Definition at line 34 of file MessagesFon.php.

◆ $namespaceNames

$namespaceNames
Initial value:
= [
NS_MEDIA => "Yɛwliɖonuji",
NS_SPECIAL => "Ɖéɖovo",
NS_TALK => "Xoɖɔtɛn",
NS_USER => "Wikizantɔ",
NS_USER_TALK => "Xoɖɔtɛn_wikizantɔ_lɛ_tɔn",
NS_PROJECT_TALK => "Xoɖɔtɛn_$1_tɔn",
NS_FILE => "Wékpo",
NS_FILE_TALK => "Xoɖɔtɛn_wékpo_wú_tɛ̀n",
NS_MEDIAWIKI => "MediaWiki",
NS_MEDIAWIKI_TALK => "Xoɖɔtɛn_MediaWiki_tɔn",
NS_TEMPLATE => "Kpɔnd'ewu_bo_blo",
NS_TEMPLATE_TALK => "Xoɖɔtɛn_kpɔnd'ewu_ɔ_tɔ̀n",
NS_HELP => "Alɔgɔ",
NS_HELP_TALK => "Xoɖɔtɛn_alɔgɔtɛn_ɔ_tɔn",
NS_CATEGORY => "Akpaxwé",
NS_CATEGORY_TALK => "Akpaxwé_lɛ_sín_xoɖɔtɛn",
]
const NS_HELP
Definition Defines.php:76
const NS_USER
Definition Defines.php:66
const NS_FILE
Definition Defines.php:70
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition Defines.php:73
const NS_PROJECT_TALK
Definition Defines.php:69
const NS_MEDIAWIKI
Definition Defines.php:72
const NS_TEMPLATE
Definition Defines.php:74
const NS_SPECIAL
Definition Defines.php:53
const NS_FILE_TALK
Definition Defines.php:71
const NS_HELP_TALK
Definition Defines.php:77
const NS_CATEGORY_TALK
Definition Defines.php:79
const NS_MEDIA
Definition Defines.php:52
const NS_TALK
Definition Defines.php:65
const NS_USER_TALK
Definition Defines.php:67
const NS_CATEGORY
Definition Defines.php:78
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition Defines.php:75

Definition at line 14 of file MessagesFon.php.