MediaWiki master
MessagesIg.php File Reference

Igbo (Igbo) More...

Go to the source code of this file.

Variables

 $magicWords
 @phpcs-require-sorted-array
 
 $namespaceAliases
 
 $namespaceNames
 
 $specialPageAliases
 @phpcs-require-sorted-array
 

Detailed Description

Igbo (Igbo)

Definition in file MessagesIg.php.

Variable Documentation

◆ $magicWords

$magicWords
Initial value:
= [
'displaytitle' => [ '1', 'ZIÍSHÍ', 'DISPLAYTITLE' ],
'fullpagename' => [ '1', 'ÁHÀNÍLÉNKÈIHÜ', 'FULLPAGENAME' ],
'img_left' => [ '1', 'áká_èkpè', 'left' ],
'img_middle' => [ '1', 'ẹtítì', 'middle' ],
'img_right' => [ '1', 'áká_ịkẹngạ', 'right' ],
'img_text_bottom' => [ '1', 'okpúrù-ede', 'text-bottom' ],
'img_top' => [ '1', 'élú', 'top' ],
'msg' => [ '0', 'OZI:', 'MSG:' ],
'pagesize' => [ '1', 'ÀSÁIHÜ', 'PAGESIZE' ],
'redirect' => [ '0', '#KÚFÙ', '#REDIRECT' ],
]

@phpcs-require-sorted-array

Definition at line 59 of file MessagesIg.php.

◆ $namespaceAliases

$namespaceAliases
Initial value:
= [
'Nká' => NS_MEDIA,
'Ọ\'bànifé' => NS_USER,
'Okwu_ọ\'bànifé' => NS_USER_TALK,
'Ákwúkwó_orünotu' => NS_FILE,
'Okwu_ákwúkwó_orünotu' => NS_FILE_TALK,
'NkáWiki' => NS_MEDIAWIKI,
'Okwu_NkáWiki' => NS_MEDIAWIKI_TALK,
'Nkwádọ' => NS_HELP,
'Okwu_nkwádọ' => NS_HELP_TALK,
'Ébéonọr' => NS_CATEGORY,
'Okwu_ébéonọr' => NS_CATEGORY_TALK,
]
const NS_HELP
Definition Defines.php:76
const NS_USER
Definition Defines.php:66
const NS_FILE
Definition Defines.php:70
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition Defines.php:73
const NS_MEDIAWIKI
Definition Defines.php:72
const NS_FILE_TALK
Definition Defines.php:71
const NS_HELP_TALK
Definition Defines.php:77
const NS_CATEGORY_TALK
Definition Defines.php:79
const NS_MEDIA
Definition Defines.php:52
const NS_USER_TALK
Definition Defines.php:67
const NS_CATEGORY
Definition Defines.php:78

Definition at line 27 of file MessagesIg.php.

◆ $namespaceNames

$namespaceNames
Initial value:
= [
NS_MEDIA => 'Midia',
NS_SPECIAL => 'Ihü_kárírí',
NS_TALK => 'Okwu',
NS_USER => 'Ọbanife',
NS_USER_TALK => 'Okwu_ọbanife',
NS_PROJECT_TALK => 'Okwu_$1',
NS_FILE => 'Usòrò',
NS_FILE_TALK => 'Okwu_usòrò',
NS_MEDIAWIKI => 'MidiaWiki',
NS_MEDIAWIKI_TALK => 'Okwu_MidiaWiki',
NS_TEMPLATE => 'Àtụ',
NS_TEMPLATE_TALK => 'Okwu_àtụ',
NS_HELP => 'Nkwadọ',
NS_HELP_TALK => 'Okwu_nkwadọ',
NS_CATEGORY => 'Òtù',
NS_CATEGORY_TALK => 'Okwu_òtù',
]
const NS_PROJECT_TALK
Definition Defines.php:69
const NS_TEMPLATE
Definition Defines.php:74
const NS_SPECIAL
Definition Defines.php:53
const NS_TALK
Definition Defines.php:65
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition Defines.php:75

Definition at line 8 of file MessagesIg.php.

◆ $specialPageAliases

$specialPageAliases
Initial value:
= [
'Allpages' => [ 'IhüNílé' ],
'Blankpage' => [ 'HịcháIhü' ],
'Export' => [ 'MēKọFùtá' ],
'Filepath' => [ 'UzọrAkwúkwóOrünotu' ],
'Import' => [ 'BàÍfé' ],
'Mypage' => [ 'IhüNkèm' ],
'Mytalk' => [ 'OkwuNkèm' ],
'Preferences' => [ 'Ọtúm_dọsẹrẹ_ihem' ],
'Specialpages' => [ 'IhüKá' ],
'Undelete' => [ 'Ábàkàshịkwàlà' ],
'Upload' => [ 'TinyéIheNélú' ],
'Userlogin' => [ 'Ọ\'bàniféÍBànyé' ],
'Userlogout' => [ 'Ọ\'bàniféÍFụtá' ],
]

@phpcs-require-sorted-array

Definition at line 42 of file MessagesIg.php.