MediaWiki  master
MessagesNqo.php File Reference

N'Ko (ߒߞߏ) More...

Go to the source code of this file.

Variables

 $digitTransformTable
 
 $namespaceNames
 
 $rtl = true
 

Detailed Description

N'Ko (ߒߞߏ)

To improve a translation please visit https://translatewiki.net

Definition in file MessagesNqo.php.

Variable Documentation

◆ $digitTransformTable

$digitTransformTable
Initial value:
= [
'0' => '߀', # U+07C0
'1' => '߁', # U+07C1
'2' => '߂', # U+07C2
'3' => '߃', # U+07C3
'4' => '߄', # U+07C4
'5' => '߅', # U+07C5
'6' => '߆', # U+07C6
'7' => '߇', # U+07C7
'8' => '߈', # U+07C8
'9' => '߉', # U+07C9
]

Definition at line 32 of file MessagesNqo.php.

◆ $namespaceNames

$namespaceNames
Initial value:
= [
NS_MEDIA => 'ߟߊߛߋߢߊߥߙߍ',
NS_SPECIAL => 'ߞߙߍߞߙߍߣߍ߲',
NS_TALK => 'ߢߊߝߐߞߣߍ',
NS_USER => 'ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ',
NS_USER_TALK => 'ߟߊߓߊ߯ߙߟߊ ߟߊ߫ ߢߊߝߐߞߣߍ',
NS_PROJECT_TALK => '$1 ߢߊߝߐߞߣߍ',
NS_FILE => 'ߞߐߕߐ߮',
NS_FILE_TALK => 'ߞߐߕߐ߮ ߢߊߝߐߞߣߍ',
NS_MEDIAWIKI => 'ߡߘߌߦߊߥߞߌ',
NS_MEDIAWIKI_TALK => 'ߡߘߌߦߊߥߞߌ ߢߊߝߐߞߣߍ',
NS_TEMPLATE => 'ߞߙߊߞߏ',
NS_TEMPLATE_TALK => 'ߞߙߊߞߏ ߢߊߝߐߞߣߍ',
NS_HELP => 'ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲',
NS_HELP_TALK => 'ߡߊ߬ߘߍ߬ߡߍ߲߬ߠߌ߲ ߢߊߝߐߞߣߍ',
NS_CATEGORY => 'ߦߌߟߡߊ',
NS_CATEGORY_TALK => 'ߦߌߟߡߊ ߢߊߝߐߞߣߍ',
]

Definition at line 13 of file MessagesNqo.php.

◆ $rtl

$rtl = true

Definition at line 11 of file MessagesNqo.php.

NS_FILE_TALK
const NS_FILE_TALK
Definition: Defines.php:71
NS_MEDIAWIKI
const NS_MEDIAWIKI
Definition: Defines.php:72
NS_CATEGORY_TALK
const NS_CATEGORY_TALK
Definition: Defines.php:79
NS_MEDIAWIKI_TALK
const NS_MEDIAWIKI_TALK
Definition: Defines.php:73
NS_SPECIAL
const NS_SPECIAL
Definition: Defines.php:53
NS_HELP_TALK
const NS_HELP_TALK
Definition: Defines.php:77
NS_TEMPLATE
const NS_TEMPLATE
Definition: Defines.php:74
NS_TALK
const NS_TALK
Definition: Defines.php:65
NS_MEDIA
const NS_MEDIA
Definition: Defines.php:52
NS_USER
const NS_USER
Definition: Defines.php:66
NS_HELP
const NS_HELP
Definition: Defines.php:76
NS_CATEGORY
const NS_CATEGORY
Definition: Defines.php:78
NS_USER_TALK
const NS_USER_TALK
Definition: Defines.php:67
NS_FILE
const NS_FILE
Definition: Defines.php:70
NS_PROJECT_TALK
const NS_PROJECT_TALK
Definition: Defines.php:69
NS_TEMPLATE_TALK
const NS_TEMPLATE_TALK
Definition: Defines.php:75