MediaWiki master
MediaWiki\FileRepo Namespace Reference

Namespaces

namespace  File
 

Classes

class  AuthenticatedFileEntryPoint
 
class  Thumbnail404EntryPoint
 
class  ThumbnailEntryPoint